Menu

Vedtægter

 Marstal Idrætsforening    
 Vedtægter   

    
§1    Foreningens navn er Marstal Idrætsforening. Foreningen har hjemsted i Ærø Kommune. Foreningen, stiftet den 5. februar 1915, har til formål at virke til fremme af idræt i Ærø kommune

    
§2    Foreningens medlemskreds er alle registrerede medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål.

    
§3    

En indmeldelse er kontingentbindende for 6 måneder. Udmeldelse skal ske ved starten af næste kontingentperiode. Et nyt medlem kan få udleveret foreningen vedtægter efter anmodning.

Indmeldelse sker ved start på idrætsgrenen hos træneren/lederen eller hos kassereren. Udmeldelse skal ske skriftligt til træneren / lederen / kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Ved udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.


    
§4    Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Alle medlemmer betaler som minimum foreningskontingent.

    
§5    Medlemmer, der er mere end 6 måneder i restance, slettes af foreningen. Sådanne medlemmer kan ikke genoptages, før restancen er betalt.

    
§6    

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og varsles 7 dage før i lokal avisen, samt på klubbens hjemmeside.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i skriflig form være bestyrelsen i hænde senest 5 dage forud for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles så ofte som bestyrelsens finder det fornødent, eller når mindst 25 medlemmer fremsender skriflig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal. Ved generalforsamlingen afgøres forslagene ved simpel stemmeflerhed.

For at vedtægtsændringer kan foretages kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.


    
§7    

Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Beretninger.

    Foreningens beretning

    Udvalgenes beretning.

Årsrapport

Indkomne forslag

    Fastsættelse af kontingent

Valg:

    Valg af to medlemmer til forretningsudvalget.

    Valg af to suppleanter til forretningsudvalget.

    Valg af udvalgsmedlemmer.

    Valg af suppleanter til udvalgene.

    Valg af revisor.

    Valg af revisorsuppleanter.

Eventuelt


    
§8    Foreningens regnskabsår er kalenderår.

    
§9    
Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse bestående af 8-9 medlemmer.
Generalforsamlingen vælger 4-5 medlemmer som samtidig udgør et forretningsudvalg.
Disse vælges for 2 år ad gangen, idet 2 eller 3 er på valg hvert år.
De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer er formændene for de 4 udvalg: Badmintonudvalget, gymnastikudvalget, fodbold ungdomsudvalget og fodboldseniorudvalget.
Ved et forretningsudvalgsmedlems eventuelle forfald i perioden indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg til varetagelsen af løbende eller enkeltstående opgaver og udpege medlemmer hertil, dog uden at pålægge disse et økonomisk ansvar jf. § 13.    
§10    

Foreningens afdelinger ledes og repræsenteres af nedenstående udvalg, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Badmintonsafdelingen består af 3 medlemmer.

Gymnastikafdelingen består af 3 medlemmer.

Fodbold ungdomsafdelingen består af 5-9 medlemmer.

Fodbold seniorafdelingen består af 3-5 medlemmer.
Grolleudvalget består af 3-5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Ydermere suppleres udvalget med mindst et medlem fra bestyrelsen.

For 3-mandsudvalg gælder: I lige år afgår 2 medlemmer. I ulige år afgår 1 medlem.
For 4-mandsudvalg gælder: I lige år afgår 2 medlemmer. I ulige år afgår 2 medlemmer.
For 5-mandsudvalg gælder: I lige år afgår 3 medlemmer. I ulige år afgår 2 medlemmer.
For 6-mandsudvalg gælder: I lige år afgår 3 medlemmer. I ulige år afgår 3 medlemmer.
For 7-mandsudvalg gælder: I lige år afgår 4 medlemmer. I ulige år afgår 3 medlemmer.
For 8-mandsudvalg gælder: I lige år afgår 4 medlemmer. I ulige år afgår 4 medlemmer.
For 9-mandsudvalg gælder: I lige år afgår 5 medlmmer. I ulige år afgår 4 medlemmer.

Udvalgene konstituerer sig selv.

Ved et udvalgsmedlems eventuelle forfald i perioden indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling.


    
§11    Til at foretage revision af foreningen regnskaber, årsrapport, vælger generalforsamlingen 2 revisorer, hvoraf 1 afgår hvert år.

    
§12    

Låneoptagelse

Foreningen kan kun optage lån af enhver art, hvis det er godkendt af generalforsamlingen.


    
§13    

Prokura.

Over for trejdemand forpligtes foreningen ved underskrift af formand/næstformand samt et andet medlem af forretningsudvalget.


    
§14    

Forretningsudvalget konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Ud af de på generalforsamlingen valgte medlemmer vælges en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde så ofte det findes fornødent.

Formanden leder bestyrelsesarbejdet samt det nedsatte forretningsudvalg, der varetager foreningens daglige økonomiske drift.

Næstformanden leder det sportslige daglige samarbejde mellem afdelingerne og indkalder formændene for udvalgene eller deres stedfortrædere så ofte det findes nødvendigt.

Kassereren opkræver kontingent og fører en medlemsfortegnelse. Kassereren fører foreningens regnskab og betaler anviste beløb. Foreningens midler skal opbevares på en betryggende måde, idet dog større beløb indsættes i byens pengeinstitutter.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.m. Sekretæren besørger i samarbejde med formanden foreningens korrespondance og hjemmeside og opbevare modtagne skrivelser og kopier af afsendte skrivelser.


    
§15    Et medlem kan ekskluderes af foreningen i henhold til vedtægternes §2. dette kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

    
§16    

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt foreningen opløses, tilfalder dens midler de i kommunen værende sportsforeninger.

Således vedtaget på generalforsamling den 9. februar 1952 og ved lovændringer m.v. på ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 1965 samt ved den ordinære generalforsamling i november 1968 og i februar 1980, 1981, 1995, 1999, 2004,2010,2011,2012 og senest på den  ekstraordinære generalforsamling 8. marts 2013

    Axel Jacobsen

    Dirigent

Luk